gsssb result   પરીક્ષાના પરિણામો જાણો વિગત ડાઉનલોડ મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭ – સર્વેયર, સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજ તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની...